กรมที่ดิน ลดค่าโอน – จดจำนอง บ้าน คอนโด เหลือ 0.01 %เริ่มแล้ววันนี้

เริ่มแล้วกรมที่ดินระบุ วันนี้ ลดค่าธรรมเนียมการโอน – จดจำนอง บ้าน คอนโด เหลือ 0.01 % ตั้งแต่วันที่18มกราคม-31ธันวาคม2565 กระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ราคาไม่เกิน3ล้านบาท ทั้งบ้านมือสอง-บ้านใหม่


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์อธิบดีกรมที่ดิน ระบุว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2565มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564      กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน


กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวม 2 ฉบับ โดยมีหลักเกณฑ์การลดหย่อน ดังนี้

2. ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจำนอง ในการจดทะเบียนจำนองในคราวเดียวกันกับการโอนซื้อขาย วงเงินจำนองต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01


3. ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น


4. ระยะเวลาการลดหย่อน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 


 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์


การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอีกทั้งยังเพื่อประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
ที่มา:https://www.thansettakij.com/property/510613

วันที่ 18/01/2022